کلیپ معرفی رویداد رقابتی چالش

کلیپ معرفی رویداد رقابتی چالش با موضوع مدیریت هوشمند بار، در قالب طرح مسئله محور طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان، توسط مهندسی بلوچی، دبیر رویداد رقابتی چالش، تقدیم حضور می‌گردد.

جستجو کردن