فرم داوری

در صورتی که هر کدام از موارد زیر پاسخ منفی داشته باشد، ایده از روند داوری حذف خواهد شد.

ایده در راستای موضوع و محور های رویداد می باشد؟(ضروری)
ایده مورد نظر به صورت کامل ترجمه و یا کپی برداری شده نیست؟(ضروری)

جدول امتیازدهی داوری

Please enter a number from 0 to 15.
مقداری بین 0 تا 15
Please enter a number from 0 to 15.
مقداری بین 0 تا 15
Please enter a number from 0 to 15.
مقداری بین 0 تا 15
Please enter a number from 0 to 25.
مقداری بین 0 تا 25
Please enter a number from 0 to 15.
مقداری بین 0 تا 15
Please enter a number from 0 to 10.
مقداری بین 0 تا 10
Please enter a number from 0 to 5.
مقداری بین 0 تا 5
Please enter a number from 0 to 100.
مجموع امتیازات بالا (مقداری بین 0 تا 100)
نظر نهایی در خصوص راهیابی به مرحله بعدی رویداد ؟(ضروری)
جستجو کردن